PRIVATUMO POLITIKA

pharmaceris.com/lt puslapio privatumo politika

Apibrėžimai

 • Privatumo politika“ – šiame dokumente pateikta informacija, informuojanti svetainės vartotoją apie duomenų, susijusių su svetainės veikla, kaupimo nustatymais ir duomenų saugojimo metodu, apsauga ir panaudojimu, taip pat apie vartotojo galimybes naudoti svetainės duomenis, informaciją ir medžiagą.
 • Svetainės Savininkas“ – Dr Irena Eris Kosmetikos Laboratorija Sp. z o.o., buveinė Piasečno mieste, Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, registruota Varšuvos apygardos teisme, Nacionalinio teismų registro XIV Komerciniame skyriuje Nr KRS 0000370362, NIP 5272642206, įstatinis kapitalas 200 200 000 PLN visiškai apmokėtas.
 • Administratorius“ – Svetainės Savininkas.
 • Svetainė“ – interneto svetainė priklausanti Administratoriui, domeno pavadinimas ww2.pharmaceris.com/lt su visomis paslaugomis siūlomomis svetainės ww2.pharmaceris.com/lt domene ir subdomenuose.
 • Vartotojas“ – asmuo, naudojantis Svetaine.

Preambulė

Administratorius gerbia visų Svetainės Vartotojų duomenų perduotų aktyviai ir pasyviai teisę ir užtikrina tinkamą sukauptų duomenų apsaugą.

Duomenų kaupimas

Administratorius iš esmės nekaupia asmeninių Svetainės Vartotojų duomenų Svetainės funkcionavimo tikslais, nebent atvejais, aprašytais šiame dokumente žemiau, o Vartotojas savarankiškai ir savanoriškai teikia asmeninę informaciją. Visi Svetainės surinkti duomenys renkami Svetainės Vartotojui leidus, visų pirma naudojantis Svetainėje patalpinta forma, kurios dėka Vartotojas gali užsisakyti naujienlaiškius, apie kurios bus kalbama Privatumo politikos skyriuje. Jei  Vartotojas savanoriškai pateikia duomenis, kai užduodamas klausimas gydytojui, tuomet jo duomenys yra kaupiami. Internetinių Vartotojų vizito metu Svetainėje automatiškai(pasyviai) renkami duomenys apie Vartotojo apsilankymą, įskaitant jo IP adresą, domeno vardą, naršyklės tipą, operacinės sistemos tipą, ir tt.

Duomenų apsauga

Administratorius rūpinasi pateiktų duomenų saugumu, saugo nuo nesankcionuoto priėjimo prie šių duomenų. Administratorius užtikrina visiems Vartotojams jų teises pagal 1997 m. rugpjūčio 29 d. įstatymą dėl asmens duomenų apsaugos (Teisės aktų leidinys Nr 133, 883-asis punktas), ypač teisę susipažinti su savo duomenimis, teise prašyti atnaujinti ir ištrinti duomenis, teisę prieštarauti atvejais nurodytais šio įstatymo nuostatuose. Administratorius taip pat siekia užtikrinti tokias administracines, technines ir fizines apsaugos priemones, kad kiti asmenys neturėtų prieigos prie duomenų, ir saugoti duomenis nuo neteisėto perėmimo, sunaikinimo ar pakeitimo.

Duomenų naudojimo būdai

Automatiškai surinkti duomenys gali būti naudojami Svetainės Vartotojų elgesio analizei, demografinių duomenų apie Svetainės vartotojus rinkimui arba, siekiant personalizuoti svetainės turinį. Sukaupti Vartotojo duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms institucijoms, visų pirma teisėsaugos institucijoms, esant pagrįstiems įtarimams, kad Vartotojas padarė nusikaltimą Svetainėje, taip pat kompetentingų valdžios institucijų prašymu pagal jų teisinį statusą.

Duomenų perdavimas

Administratorius neparduoda sukauptų duomenų trečiosioms šalims. Administratorius neperduoda sukauptų duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai toks perdavimas būtinas dėl teisės aktų (įgaliotų valstybės institucijų prašymu), arba, jei trečioji šalis vykdo paslaugas susijusias su Svetainės veikimu Administratoriaus nurodymu ir jo vardu, be to, Administratoriaus negali įgalioti tokią trečiąją šalį naudoti gautus duomenis didesne apimtimi, nei to reikia šiai paslaugai atlikti. Bet kuriuo atveju, Administratorius neteikia Svetainės vartotojų asmens duomenų ir elektroninio pašto adresų jokiems kitiems ūkio subjektams, materialines naudos tikslais.

Slapukų naudojimas

Svetainė gali naudoti slapukus („cookies“), tai yra maži tekstiniai failai, kurie yra siunčiami į Svetainės Vartotojo kompiuterį, identifikuojant jį tokiu būdu, kuris leidžia supaprastinti arba atšaukti veiksmą. Slapukų panaudojimo Svetainėje pavyzdys gali būti sugrįžtančiųjų į Svetainę Vartotojų identifikavimas. Slapukuose nėra jokių asmeninių duomenų. Slapukų veikimo sąlyga yra naršyklės sutikimas ir jų nešalinimas iš disko. Slapukų ištrynimas gali sukelti sunkumų naudojantis Svetaine.

Pagal įstatymo straipsnį 173:

 1. Informacijos saugojimas arba prieiga prie abonento ar galutinio vartotojo telekomunikacinio įrenginio jau sukauptos informacijos yra leidžiama su sąlyga, kad:
  1. abonentas arba galutinis vartotojas informuojamas tiesiogiai ir iš anksto, aiškiai, paprastai ir suprantamu būdu apie:
   1. šios informacijos išsaugojimo ir prieigos prie jos gavimo tikslą,
   2. galimybę jam nustatyti saugojimo arba prieigos prie šios informacijos sąlygas naudojant įdiegtos programinės įrangos nustatymus jo telekomunikacinių įrenginių ar konfigūracijos paslaugomis.
  2. abonentas ar galutinis vartotojas, gavus 1-oje dalyje nurodytą informaciją sutinka, kad.
  3. saugoma informacija arba prieigos prie jos gavimas nekeičia abonento ar galutinio vartotojo telekomunikacijų įrenginių ir įdiegtos į šiuos prietaisus programinės įrangos konfigūracijos.
 2. Abonentas arba galutinis vartotojas gali išreikšti sutikimą apibrėžtą 1-os pastraipos 2-ame punkte, naudojantis įdiegtos programinės įrangos nustatymais jo telekomunikaciniame įrenginyje ar paslaugos konfigūracijoje.
 3. Sąlygos nurodytos 1-oje pastraipoje netaikomos, jeigu saugojimui arba prieigos prie informacijos gavimui, nurodytiems 1-oje pastraipoje, būtinas:
  1. žinutės perdavimas per viešąjį telekomunikacinį tinklą,
  2. telekomunikacijų paslaugą ar paslaugą teikiamą elektroninėmis priemonėmis, kurias nurodė abonentas ar galutinis vartotojas.
 4. Subjektai, teikiantys telekomunikacines paslaugas ar elektronines paslaugas gali įdiegti programinę įranga abonento ar vartotojo telekomunikaciniame įrenginyje, skirtame naudoti šias paslaugas ar naudoti šią programinę įrangą, su sąlyga, kad abonentas ar galutinis vartotojas:
  1. prieš programinės įrangos įdiegimą, bus tiesiogiai informuotas, aiškiai, paprastai ir suprantamai, apie tikslą, dėl kurio programinė įranga bus įdiegta, ir kaip šios programinės įrangos paslaugų teikėjas ja naudojasi,
  2. bus informuotas tiesiogiai, tiksliai, aiškiai ir suprantamai, kaip pašalinti programinę įrangą iš abonento ar galutinio vartotojo telekomunikacinio įrenginio,
  3. prieš įdiegiant programinę įrangą pateiks sutikimą ją įdiegti ir naudotis.

Vartotojo duomenų pakeitimas

Administratorius suteikia galimybę kiekvienam Svetainės Vartotojui pakeisti pateiktus duomenis bet kada, su sąlyga, kad automatiškai surinktus duomenis negalima pakeisti ar pašalinti. Norint pakeisti arba atnaujinti Vartotojo pateiktus duomenis, Vartotojas gali kreiptis į Administratorių pagal taisykles nurodytas šioje privatumo politikoje.

Nuorodos

Svetainė gali turėti nuorodas į kitas antrines svetaines, o tokia nuoroda nereiškia, kad Administratorius turi bet kokią įtaką svetainės į kurią pateikta nuorodą funkcionavimui ar turiniui. Priešingai – tokios svetainės veikia nepriklausoma nuo Administratorius, Administratorius nevykdo šių svetainių kontrolės, kurių veiklą reglamentuoja jų pačių veiklos taisyklės ir duomenų apsaugos taisyklės. Vartotojas privalo žinoti, kad šios svetainės veikia atskyrai nuo Svetainės ir kiekvieną kartą pats tikrinti svetainės, kurioje jis lankosi pasinaudojant nuorodą, politiką.

Teisės į Svetainę

Visos teisės į Svetainę, įskaitant teksto ir grafikos elementus, yra apsaugoti ir yra Administratoriaus arba kitų fizinių ar juridinių asmenų nuosavybė, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip. Naudodamiesi Svetainės turiniu vartotojai neįgyja jokių teisių į ten esamus kūrinius ir duomenų bazes. Vartotojui leidžiama naudoti šiuos darbus ir duomenų bazes tik tiek, kiek leidžiama pagal 1994 m. vasario 4 d. Įstatymo dėl autorių teisių ir gretutinių teisių nuostatų (2000 m. Įstatymų leidinys Nr. 80, Nr.  904 su vėlesniais pakeitimais) ir 1993 m. balandžio 16 d. Įstatymas dėl kovos su nesąžininga konkurencija (2003 m. Įstatymų leidinys Nr 153, 1503 su vėlesniais pakeitimais).  Be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti bet kokią Svetainės dalį visiškai arba iš dalies, išskyrus atvejus, aiškiai leistinus pagal galiojančius įstatymus. Visi produktų pavadinimai, prekiniai pavadinimai ir kiti individualizuojantys ženklai pateikti šioje Svetainėje, kurie yra saugomi prekių ženklai ar pripažinti tokiais Administratorius, yra teisinės apsaugos objektas pagal 2000 m. birželio  30 d. Pramoninės nuosavybės įstatymą (2003 m. įstatymų leidinys Nr. 119 su vėlesniais pakeitimais Nr 1117) ir 1993 m. balandžio 16 d. Įstatymo dėl kovos su nesąžininga konkurencija (2003 m. Įstatymų leidinys Nr 153, su vėlesniais pakeitimais 1503).

Privatumo politikos pakeitimai

Administratorius gali pakeisti šią Privatumo Politiką bet kada, visų pirma siekiant ją atnaujinti, jei keičiasi Administratorius praktika dėl surinktų duomenų apsaugos ir naudojimo. Kiekvieną kartą nauja privatumo politika tampa privaloma nuo publikavimo momento vietoj buvusios politikos ir yra taikoma visoms duomenims surinktiems Vartotojo naudojimo Svetaine metu.

Kontaktai

Visus klausimus ar abejonės dėl Privatumo Politikos ir naudojimosi Svetaine prašome siųsti Administratoriaus buveinės adresu.

Paskelbimo data: 2014/09/11/